vineri, 31 martie 2023, Árpád
Ciceu
Începând cu data de 01.10.2020 se poate solicita ajutorul de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece 2020/2021.
Beneficiarii de acest ajutor sunt locuitorii comunei, cu un venit net pe membru de familie de maxim 750 lei , atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.
Acte necesare:
·        copie acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (BI, CI, CIP);
·        copie certificate de naştere ale copiilor;
·        copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorţ/act notarial;
·        copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului – dacă este cazul.
·        după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
·        documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere sau clauză de habitaţie, contract de închiriere, contract comodat însoţit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor etc.);
·        certificat de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe din localitatea de domiciliu;
·        adeverinţă de salariu, pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei;
·        copie talon pensie (din luna anterioară depunerii cererii) / adeverinţă de la Casa de Pensii; copie talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii (din luna anterioară depunerii cererii);
·        copie talon indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţie/stimulent acordat conform legii ( din luna anterioară depunerii cererii); talon somaj (din luna anterioară depunerii cererii), acolo unde este cazul;
·        adeverinţe de venit a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul) emise de către Administraţia Finanţelor Publice a respectivei localităţi/sector.
·        declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
·        orice alte documente solicitate, după caz.
 
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile:
·        clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;
·        mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani)
·        mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);
·        autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze,
·        terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală;
·        depozite bancare de peste 3.000 lei etc.
·        utilaje agricole: tractor, utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Cuantumurile lunare pentru acordarea ajutorului se pot consulta aici
<< Înapoi
Evenimente
Contacte utile