duminică, 21 iulie 2024, Dániel
Ciceu
Anyakönyvvezetők/ Ofiţeri de stare civilă:
Gegő Zsófia, Tel: 0748059512


Furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
date referitoare la codul numeric personal atribuit.
Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, şi de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Parchet, Justitie, instituţii specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovadă temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor art. 10, alin. 6 din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege, verificarile din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale de către:

instituţiile publice cu atribuţii în domeniul Apărării, Ordinii Publice, Securităţii Naţionale şi Justiţiei;
instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită, prevazute de lege;
casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucuresti.
Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a batrânilor;
alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

FORMULARE

CERERE CERTIFICAT DE NASTERE
CERERE CERTIFICAT DE NASTERE PRIN IMPUTERNICIT
CERERE CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU COPIL MINOR
CERERE CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU COPIL MINOR PRIN IMPUTERNICIT
CERERE CERTIFICAT DE CASATORIE
CERERE CERTIFICAT DE NASTERE PRIN IMPUTERNICIT
CERERE CERTIFICAT DE DECES
CERERE CERTIFICAT DE DECES PRIN IMPUTERNICIT
CERERE TRANSCRIERE
CERERE TRANSCRIERE PRIN IMPUTERNICIT
DECLARATIE TRANSCRIERE

PUBLICATII DE CASATORIE
2020
 
 20182017

2016


2015


2014


2013


2012
Evenimente
Contacte utile