duminică, 21 iulie 2024, Dániel
Ciceu

Ciceu, nr.651, jud. Harghita
e-mail - hivatal@csikcsicso.ro, office@primariaciceu.ro
telefon - 0266379258

CE SUNT SERVICIILE SOCIALE?

Serviciile sociale (conf. art. 27 din Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale) reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Serviciile sociale sunt de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.


CATEGORII DE SERVICII SOCIALE

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie de scopul serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt :

· servicii de îngrijire personală;
· servicii de recuperare/reabilitare;
· servicii de inserţie/reinserţie socială.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari:

· copilului şi/sau familiei;
· persoanelor cu dizabilităţi;
· persoanelor vârstnice;
· victimelor violenţei în familie;
· persoanelor fără adăpost;

· persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);

· victimelor traficului de persoane;
· persoanelor private de libertate;
· persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;
· persoanelor cu afecţiuni psihice;
· persoanelor din comunităţi izolate;
· şomerilor de lungă durată;
· aparţinătorii beneficiarilor.

Regimul de asistare

· servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale pentru copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap; locuinţe protejate pentru persoane cu handicap; centre de integrare prin terapii ocupaţionale pentru persoane adulte cu handicap; adăposturi de noapte pentru persoane adulte; adăposturi de zi şi de noapte pentru copii; centre maternale pentru cuplurile mamă – copil/copii; centre de primire în regim de urgenţă pentru copii; centre pentru victime ale violenţei în familie etc.

· servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu; cantine sociale; servicii mobile de acordare a hranei; ambulanţa socială etc.

Locul de acordare

Serviciile sociale se acordă:

· la domiciliul beneficiarului;
· în centre de zi;
· în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;
· la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
· în comunitate.

Regimul juridic al furnizorului de servicii sociale

Serviciile sociale pot fi acordate de:

a) furnizori publici de servicii sociale:

· structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
· autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
· unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

b) furnizori privaţi de servicii sociale:

· organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii cu activităţi în domeniul asistenţei sociale);
· cultele religioase recunoscute de lege;
· persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
· filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
· operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege.

CUM POATE FI ACCESAT UN SERVICIUL SOCIAL?

Orice serviciu social se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu.
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează serviciului public de asistenţă socială organizat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii sociale.
Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială sunt:

1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

· Ajutorul social;
· Ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
· Alocaţia pentru susţinerea familiei;
· Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat.

2. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:

· Alocaţia de stat pentru copii;
· Alocaţia de plasament;
· Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
· Stimulentul de inserţie;
· Indemnizaţia lunară aferentă concediului de acomodare.

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:

· Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
· Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
· Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
· Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
· Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
· Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

În funcţie de opţiunea solicitantului, beneficiile de asistenţă socială se plătesc prin următoarele modalităţi:

· Mandat poştal;
· Cont bancar deschis la una din unităţile bancare care au incheiate convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului.


Atributiile compartimentului social:

Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie.
In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii:
A. In domeniul protectiei copilului:
-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
-identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
-realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
-actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
-exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
-sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
-identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
-asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
-sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
-asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;
B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:
-evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
-identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;
-elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
-organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
-organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
-evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
-asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
-asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
-asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
-realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
-dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
-asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
-asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
-asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.


A. In domeniul protectiei copilului:

monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;


B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

  • DOCUMENTE NECESARE SI FORMULARE:


ALOCATIE DE STAT

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII
ANEXA 1 - CERERE ALOCATIE
CERERE CRESTERE COPIL
CERERE TINERI PESTE 18 ANI
INCUVIINTARE COPIL PESTE 14 ANI
INCUVIINTARE MANDAT
SCHIMBARE REPREZENTANT LEGAL

INDEMNIZATIE DE CRESTERE COPIL/STIMULENT DE INSERTIE

CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI/STIMULENT DE INSERTIE
ANEXA 2 ADEVERINTA ANGAJATOR
CERERE/DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
CERERE PENTRU PRELUNGIREA/RELUAREA CONCEDIULUI DE CRESTERE A COPILULUI SI PLATA INDEMNIZATIEI LUNARE
 
ALOCATIE SUSTINERE FAMILIE/ VENITUL MINIM GARANTAT/INCALZIRE
 

ALTE FORMULARE
Evenimente
Contacte utile