2023. december 05., kedd, Vilma
Csíkcsicsó
község honlapja
POLITICA PRIVIND SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

  

Introducere

Începand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, vă informam cu privire la condiţiile în care realizăm prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea alinierii la dispoziţiile noii reglementări.

1. Luând în considerare următoarele:

Cerinţele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
Cerinţele de reglementare şi obligaţiile de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor şi datelor cu care operăm,
Vă prezentam în continuare elemente despre sistemul nostru de management al securităţii datelor cu caracter personal: ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, modul în care sunt utilizate şi de către cine, unde  sunt distribuite aceste date, temeiul prelucrării, durata păstrării, drepturile persoanelor vizate, politici de securitate si alte cerinţe. 

Primaria comunei CICEU, jud. Harghita actualizeaza periodic principiile şi măsurile tehnice şi organizatorice aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, aceste principii conţinând angajamentul nostru de a proteja confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor şi partenerilor noştri, online şi offline. 

Confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor dvs. personale sunt factori importanţi de care ţinem seama în cadrul relaţiilor cu toate părţile interesate. Ne angajăm să fim transparenţi şi deschişi. 

Politica privind securitatea datelor cu caracter personal a Primăriei comunei CICEU, jud. Harghita explică modul în care primim datele cu caracter personal ce vizează persoana dumneavoastră şi cum le gestionăm din momentul în care le deţinem.

2.  Cine suntem?

Primăria comunei CICEU, jud. Harghita, cu sediul în str. Principala, nr.651, CICEU, jud. Harghita, Cod Postal 537297, telefon 0266-379258, email hivatal@csikcsicso.ro , îsi asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate şi de a se conforma prevederilor legale care  reglementează protecţia acestora.

3. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm?

Prelucrăm doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili/cetăţeni/petenţi şi activităţi suport specifice administraţiei publice. 

În funcţie de compartimentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituţiei:

nume şi prenume, adresa, CNP, serie şi număr de buletin, date fiscale şi date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile şi profesia, date privind infracţiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale contribuabililor;
în cadrul partenerilor cu care avem colaborări pentru furnizarea de produse şi servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanţilor legali sau delegaţi, funcţia deţinută, telefon mobil, adresa de email.

4.  Cum obţinem datele cu caracter personal despre dvs.?

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date  care nu se încadrează în această definiţie constituie „date fără caracter personal”.

Primaria comunei CICEU, jud. Harghita procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care acceseaza website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, poştă, întâlniri, participare la evenimente etc.), angajaţi şi colaboratori, alte persoane fizice.

În cazul persoanelor enumerate mai sus, Primaria comunei CICEU, jud. Harghita prelucrează datele cu caracter personal astfel:

- obţinem date cu caracter personal în mod direct de la contribuabili / persoane fizice în diferite moduri, incluzând următoarele modalităţi: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul instituţiei, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri şi completarea unor documente necesare furnizării serviciilor admnistraţiei publice locale,  completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul institutiei;

- putem obţine date cu caracter personal şi indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituţii (transfer de date) dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date nationale unde avem acces reglementat legislativ, dezvaluiri ale altei persoane vizate dumneavoastra fiind initial parte terta, devenind prin prelucrare parte vizata. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele si datele de identifciare ale dumneavoastra, adresa de e-mail, alte informatii aditionale despre dumneavoastra. 

5.     Temeiul legitim al prelucrării datelor cu caracter personal

Ne întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime:

- prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale care ne revin, servesc interesului legitim şi/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);

- consimţământ: atunci cand prelucrarea nu are la bază o obligaţie legală sau nu decurge din îndeplinirea obligaţiilor legate de funizarea serviciilor  noastre, numai în baza consimţământului persoanei vizate;

- Prin completarea formularelor, solicitanţii îşi dau acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria comunei CICEU, jud. Harghita.

 6.     In ce scop procesăm datele personale?

Prelucrare  înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Primaria comunei CICEU, jud. Harghita procesează date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice şi derularea relaţiilor comerciale cu toţi partenerii nostri.

În continuare sunt enumerate cateva situaţii:

procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;
colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon şi/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;
executarea unei operaţiuni de plată; gestiune economico-financiară şi administrativă;
soluţionare petiţii / sesizări; prelucrarea oricăror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări;
încheierea şi executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de achziţie);
administrarea şi întreţinerea website-ului;
activităţi de recrutare şi selecţie de candidaţi calificaţi, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul institutiei;
promovarea unor acţiuni şi evenimente;
evidenţa populaţiei şi stare civilă; constatarea şi sancţionarea contravenţiilor; prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; protecţia şi securitatea persoanelor şi a bunurilor; protecţie şi asistenţă socială; servicii de consiliere legală şi reprezentare în justiţie; tranzacţii spaţii comerciale; gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;
pentru analize interne destinate îmbunătăţirii serviciilor publice;
îndeplinirea altor obligaţii legale specifice domeniului de activitate;
prelucrări statistice la nivel naţional; prelucrări în scop de cercetare ştiinţifică;
arhivare
 
7.     Către cine şi când poate transfera Primăria comunei CICEU, jud. Harghita datele personale?

Transferam date cu caracter personal atunci când cerinţele de reglementare ne impun acest lucru; ne conformăm cerinţelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorităţi sau în cazul unui proces.

Atunci când primim astfel de cereri, transmitem datele personale numai dacă suntem convinşi, cu bună credinţă, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecţiile pe care le-aţi putea avea faţă de solicitarea unui terţ de a divulga informaţiile dvs.

Transferăm date cu caracter personal atunci când credem că este necesar a face aceasta pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informaţii în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credinţă, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietăţii şi securităţii dvs. sau ale altor parteneri.

Putem să comunicăm date cu caracter personal unor terţe părţi în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice pe care le oferim. Acesti terţi au, la randul lor, obligaţii similare cu ale Primariei comunei CICEU, jud. Harghita în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.

Unii dintre acestia sunt terţe părţi care nu intenţionează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu noi, cum ar fi societăţi care asigură intreţinere tehnică, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calităţii, organisme de certificare, autorităţi ale statului.

În timpul navigării dvs pe site-ul web şi în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de căutare pentru ca aceştia sa furnizeze servicii de intreţinere a site-ului nostru web.

 8.Transferarea datelor cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European (SEE)

Nu transferăm date în afara SEE.

Putem transfera date cu caracter personal în SEE sau în afara SEE în situaţia în care unii dintre partenerii Primariei comunei CICEU, jud. Harghita au sediul sau îşi desfăşoara activitatea în afara SEE.

Efectuăm transferuri de date în afara SEE numai dacă sunt oferite suficiente garanţii privind securitatea datelor. În situaţia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii. 

9.     Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi:

dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia Primariei comunei CICEU, jud. Harghita;
de a va retrage consimţământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimţamântul, fără însă a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare realizate pana în momentul respectiv;
dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la bază consimţământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăria comunei CICEU, jud. Harghita să furnizeze datele cu caracter personal obţinute direct de la persoana vizată şi, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
dreptul de a solicita Primariei comunei CICEU, jud. Harghita să rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie şterse în momentul în care nu mai sunt necesare / dreptul de a fi uitat;
în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricţionare a prelucrării până la clarificarea sau finalizarea litigiului;
daca prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).
Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o solicitare în scris, datată şi semnată sau în format electronic la urmatoarea adresa:

Primaria comunei CICEU, CICEU, str. Principala, nr.651,jud. Harghita,
Email: hivatal@csikcsicso.ro pentru a va informa privind măsurile de securitate implementate.
Vă este recunoscut dreptul de a va adresa Autorităţii Naţionale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

10.     Perioada de păstrare a datele cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate şi pentru a ne conforma obligaţiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare şi a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Daca Primăria comunei CICEU, jud. Harghita va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastra cu caracter personal şi în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activităţile de prelucrare prenotate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade: 

Scopul prelucrării /  Durata păstrarii datelor:

procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice / conform reglementărilor legale aplicabile prelucrării respective;
colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon şi/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice / pe durata în care contribuabilul este arondat Primăriei comunei CICEU, jud. Harghita;
executarea unei operaţiuni de plata;
prelucrarea oricăror alte solicitari primite online, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitări / 1 an de la tratarea solicitării;
încheierea şi executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de achizitie) / 1 an de la încetare efectelor contractului;
activităţi de recrutarea şi selectie de candidati calificaţi, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul instituţiei / în cazul candidaţilor neselecţionaţi până la retragerea consimţământului de prelucrare;
promovarea unor acţiuni şi evenimente şi a mesajelor de marketing / 1 an de la finalizarea evenimentului.
De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, iniţiem acţiuni de distrugere a acestora, cu excepţia cazului în care legislaţia ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odată ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Primaria comunei CICEU, jud. Harghita nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ştergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile şi cerinţele de protejare a intereselor persoanelor vizate. 

11. Ce măsuri de securitate utilizează Primăria comunei CICEU, jud. Harghita pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal de îndată ce suntem în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breşă de securitate, vom lua masurile corective adecvate.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Primaria comunei CICEU, jud. Harghita utilizează măsuri de pseudonomizare şi tehnologii de criptare. Chiar dacă utilizam aceste tehnologii şi alte măsuri de securitate pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantăm ca informaţia este securizată 100% sau că anumite comunicări  care vizează datele cu caracter personal nu vor fi intârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea şi transmiterea de date cu caracter personal este un proces ce poate fi afectat de riscuri de securitate.

Primăria comunei CICEU, jud. Harghita utilizează procedurile de securitate şi garanţiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate, contribuabili sau alte persoane care le furnizează instituţiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menţine acurateţea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor şi de a proteja datele împotriva pierderii confidenţilităţii, stergerii, utilizării greşite sau modificării informaţiilor aflate sub controlul Primariei comunei CICEU, jud. Harghita. 

12 . Ce se întâmplă în cazul în care actualizăm prezenta politică privind protecţia datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să actualizăm această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul institutiei. Dacă modificările sunt substanţiale, vom anunţa actualizarea si prin canalele de comunicare obişnuite.

Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor publice oferite de Primaria comunei CICEU, jud. Harghita după data intrării în vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a vă uşura efortul de examinare, vom publica versiunea şi data de intrare în vigoare în partea inferioară a documentului. 

Contactează Primaria comunei CICEU, jud. Harghita

Dacă doriţi să corectaţi datele dvs. cu caracter personal sau alte informaţii, să modificaţi modul în care colaborăm şi prelucrăm aceste date sau dacă doriţi să adresaţi întrebări despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact de mai jos:

 

Primăria comunei CICEU, jud. Harghita
Adresa: CICEU, nr.651, jud. Harghita
Adresă e-mail: hivatal@csikcsicso.ro ,
Tel. 0266 379258

Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal: BALIGA-KOVÁCS Márta
Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678